لیست پروژه های در حال اجرای شرکت تک دیتا

لیست پروژه‌های در حال اجرا

اجرای زیرساخت شبکه و برق و تلفن شرکت سرمایه گذاری غدیر

طراحی و مشاوره دیتا سنتر شرکت ایران ترانسفو

طراحی و مشاوره دیتاسنتر شرکت کروز

طراحی و اجرای پروژه اتاق سرور پتروشیمی مهر

طراحی و اجرای اتاق سرور شرکت سرمایه گذاری غدیر