استانداردهای ممیزی مراکزداده و ساخت اتاق سرور


استاندارد یعنی میزان انطباق با الزامات و قوانین از پیش تعیین شده در طراحی و ساخت هر وسیله و یا خدمات ارائه شده می باشد که ساخت اتاق سرور نیز از آن مثتثنی نمی باشد و می توان تعابیر زیر را در خصوص استاندارد بکار برد:

  • تعیین و تدوین ویژگیهای لازم در تولید یک فرآورده و انجام یک خدمت.
  • توافق و قرار در یک موضوع یا الگو.
  • نظم و معیار و تعیین حد و اندازه
  • مهم تر از آن رعایت حدود و اندازه‌ها برای حفظ کیفیت زندگی اجتماعی و حتی زندگی شخصی
  • اجرای استاندارد در جریان طراحی و ساخت اتاق سرور و مراکزداده به نفع اقتصاد کشور است .

استاندارد

ISO-IEC-15018

استاندارد

BICSI-002

استاندارد

ISO-IEC-24764

استاندارد

TIA-942-B

استاندارد

ISO-IEC11801

مستندات

ممیزی مراکزداده

کشور

استاندارد

INSO-19635

معیارهای ممیزی مراکزداده

TIA-942

استاندارد

TIA-568-C.2-64

ترجمه فارسی

استاندارد

NFPA-75-2020

استاندارد

Uptime Tier